BIOMETAANIN TUOTANTO

Biokaasulaitoksesta biokaasu johdetaan laitosalueella sijaitsevalle puhdistimelle, joka nostaa biokaasun metaanipitoisuuden liikennekäytön vaatimalle tasolle. Samalla kaasu puhdistuu mm. hiilidioksidista ja rikkivedystä. Lisäksi kaasu kuivataan.

Puhdistettu biokaasu (=biometaani) siirretään puhdistimelta paineenkorotusasemalle, jossa kaasun painetta nostetaan ja kaasu varastoidaan korkeapaineisena pullovarastoihin. Varsinainen tankkauspiste sijaitsee paineenkorotusaseman ja pullovaraston läheisyydessä.

Biokaasun tuotanto, puhdistus ja paineistus ovat jatkuvia, automatisoituja prosesseja. Kaasua varastoidaan jo laitoksella säiliöiden päällisiin kaasukupuihin, jotka tasaavat kaasuntuottoa ja varmistavat jatkuvan kaasun saannin puhdistimelle. Lisäksi käytetään matala- ja korkeapainevarastoja tasaamaan liikennekaasun kysynnän vaihteluita.